مشخصات عمومی
کد: 9800323 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: خرید قطعات یدکی پمپ های raw water بهره برداری و نمک زدایی هفت شهیدان وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: تدارکات و امور کالا اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/10/17 مهلت دریافت اسناد: 1398/10/18
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/11/07 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/12/07
تاریخ انقضاء: 1398/12/09
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0