مشخصات عمومی
کد: 9800056 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: خرید کولر پنجره ای ، دو تیکه ، آبسردکن و یخساز در اندازه های مختلف وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور حقوقی و پیمان ها اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/11/19 مهلت دریافت اسناد: 1398/11/20
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/12/09 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/12/12
تاریخ انقضاء: 1398/12/14
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0