مشخصات عمومی
کد: 98/0050 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: انجام خدمات عمومی شامل سرویس پنچری ، تعویض روغن ، شستشو و تلمبه چی جایگاه های سوخت وسائط نقلیه وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور حقوقی و پیمان ها اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/11/27 مهلت دریافت اسناد: 1398/11/28
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/12/07 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/12/26
تاریخ انقضاء: 1398/12/28
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0