مشخصات عمومی
کد: 98/0034 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: تعمیر و بهسازی بخشی از کمپ و کارگاه تعمیرات واحد بهره برداری لب سفید وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور حقوقی و پیمان ها اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/11/20 مهلت دریافت اسناد: 1398/11/21
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/12/03 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/02/01
تاریخ انقضاء: 1399/02/02
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0