مشخصات عمومی
کد: 98/0051 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو 2 وعده غذا جهت اعضا فرهنگی ورزشی باشگاه نفت وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور حقوقی و پیمان ها اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/12/08 مهلت دریافت اسناد: 1398/12/09
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/12/19 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/01/11
تاریخ انقضاء: 1399/01/11
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0