مشخصات عمومی
کد: 9700339 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: خرید کابل ابزار دقیق آرموردار وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: تدارکات و امور کالا اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/12/21 مهلت دریافت اسناد: 1398/12/22
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/01/16 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/01/16
تاریخ انقضاء: 1399/01/17
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0