مشخصات عمومی
خرید قطعات یدکی پمپ های raw water بهره برداری و نمک زدایی هفت شهیدان
9800323
مناقصه
تدارکات و امور کالا
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1398/10/17
1398/10/18
1398/11/07
1398/12/07
1398/12/09
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.7.4.0