مشخصات عمومی
انجام خدمات دفتری و نظارت بر تهیه،ريالطبخ،سرو و توزیع و نگهداری مواد غذایی و اتاق ها در کمپ ها ، مهمانسراها و خدمات مرتبط با امور فرهنگی هنری
98/0049
مناقصه
امور حقوقی و پیمان ها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1398/11/17
1398/11/18
1398/11/27
1398/12/26
1398/12/27
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.7.4.0